Criteria

Het bestuur van de Stichting Sponsor Ringen hanteert de volgende definitie van sponsoring:

'Sponsoring is de relatie die een sponsor (merk of bedrijf) aangaat met een organisator of rechtenhouder* van o.a. een domein, activiteit, organisatie of evenement, waarbij de sponsor gelden, goederen, diensten of andere waardeerbare tegenprestaties inbrengt en in retour o.a. waarden, associaties en diensten ontvangt, teneinde bedrijfs- en / of marketingdoelstellingen van de sponsor te realiseren.'

* (sponsor kan ook zelf organisator of rechtenhouder zijn)

Alle inzendingen voor de SponsorRingen dienen geheel of gedeeltelijk plaats gevonden te hebben in de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 en worden louter op de resultaten in dit vigerende jaar beoordeeld. Daarnaast worden inzendingen voor de specifieke SponsorRingen op verschillende wijzen beoordeeld.

Categorieën A tot en met E - Inzendingen voor de SponsorRingen voor Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van effectiviteit. Onder effectiviteit verstaan we de mate waarin de specifieke sponsoractiviteit heeft bijgedragen aan de realisering van vooraf gestelde doelstellingen voor de sponsor, waarbij onder andere gekeken wordt naar brand awareness, gedragsveranderingen, marktaandeel, sales, company pride, relatiemanagement, recruitment, etc.

Er wordt groot belang gehecht aan de meetbaarheid van de doelstellingen, waarbij aan de hand van aangedragen onderzoeksgegevens tastbare resultaten zijn geleverd.

Daarnaast hecht het Bestuur van de SponsorRingen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie achter het sponsorschap, alsmede de activering er van. Daarbij wordt benadrukt dat creativiteit altijd tot effectiviteit dient te leiden.

Als laatste hecht het bestuur waarde aan het maatschappelijk effect dat een sponsorcase bewerkstelligt. Bij de beoordeling van de cases hanteren de jury's de volgende criteria:

Effectiviteit: 1. De kwaliteit en ambitie van de doelen van de sponsorcase
2. De behaalde resultaten van de sponsorcase, (onderbouwd met onderzoek)

Creativiteit:
3. De kwaliteit en creativiteit van de strategie van de sponsoring
4. De kwaliteit en creativiteit van de activatie en exploitatie van de sponsoring

Maatschappelijk effect

5. Wat is het maatschappelijk effect van de sponsorcase en hoe blijvend is dat effect?

Categorie F - Alle inzendingen in de bovengenoemde categorieën (A tot en met E) kunnen ook in aanmerking komen voor de sponsorring Smart Budget. Inzenders kunnen aangeven of zij in aanmerking willen komen voor deze prijs. Deze Smart Budget categorie heeft geen invloed op het winnen van andere Ringen. Inzendingen voor Smart Budget worden beoordeeld op een activatie van maximaal 100.000 euro. De voorzitters van alle vakjury's bepalen of een case in aanmerking komt voor een nominatie, waarbij de vakjury kan kiezen uit alle ingezonden cases in de betreffende categorie (en niet alleen de genomineerde cases, er is geen quotum per branche).

Categorie G – De SponsorRing voor Sponsorpersonality van het Jaar gaat naar een persoon die zicht zichtbaar en positief heeft onderscheiden bij de ontwikkeling van het vak sponsoring, waarbij gekeken wordt naar:
a) het ambassadeurschap voor het vak
b) het leveren van een inhoudelijke bijdrage via onder andere publicaties en lezingen
c) het inspireren van anderen in het vak
d) het innoveren van de sponsorbranche
e) het bereiken van concrete resultaten

Categorie H – De SponsorRing voor de Sponsor van het Jaar wordt uitgereikt aan de Sponsor die binnen de inzendingen van alle categorieën de hoogste totaalscore behaalt. In de categorieën A t/m E worden de genomineerden gerankt in volgorde van sterkte. De winnaar krijgt 5 punten, de nr 2 krijgt 4 punten enz. In geval van een gelijke stand beslist de hoofdjury.