Criteria SponsorRingen 2019

Het bestuur van de Stichting SponsorRingen hanteert de volgende definitie van sponsoring:

Sponsoring is de relatie die een sponsor (merk of bedrijf) aangaat met een organisator of rechtenhouder* van o.a. een persoon, activiteit, organisatie of evenement, waarbij de sponsor gelden, goederen, diensten of andere waardeerbare tegenprestaties inbrengt en in retour o.a. waarden, associaties en diensten ontvangt, teneinde bedrijfs- en / of marketingdoelstellingen van de sponsor te realiseren.’ (*sponsor kan ook zelf organisator of rechtenhouder zijn)

Alle inzendingen voor de SponsorRingen dienen geheel of gedeeltelijk plaats gevonden te hebben in de periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 en worden louter op de resultaten in dat betreffende jaar beoordeeld. Daarnaast worden inzendingen voor de specifieke SponsorRingen op verschillende wijzen beoordeeld.

Beoordelingscriteria 

Inzendingen voor de SponsorRingen voor Entertainment & Events, Maatschappij, Kunst & Cultuur, Sport en Gesponsorde worden hoofdzakelijk beoordeeld op basis van effectiviteit. Onder effectiviteit verstaan we de mate waarin de specifieke sponsoractiviteit heeft bijgedragen aan de realisering van vooraf gestelde doelstellingen voor de sponsor, waarbij onder andere gekeken wordt naar brand awareness, gedragsveranderingen, marktaandeel, sales, company pride, relatiemanagement, recruitment, etc. Er wordt groot belang gehecht aan de meetbaarheid van de doelstellingen, waarbij aan de hand van aangedragen onderzoeksgegevens tastbare resultaten zijn geleverd.

Daarnaast hecht het Bestuur van de Sponsor Ringen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie achter het sponsorschap, alsmede de activering er van. Daarbij wordt benadrukt dat creativiteit altijd tot effectiviteit dient te leiden.

Bij de beoordeling van de cases (van bovengenoemde categorieën) hanteren de vakjury’s de volgende criteria:

Effectiviteit: (40 punten)

Wat zijn de belangrijkste commerciële, communicatieve en/of maatschappelijke doelstellingen van de sponsoring. Beschrijf de doelen zo SMART als mogelijk (max. 5 doelstellingen / 5 punten)?

Zijn de doelstellingen (voldoende) ambitieus? Omschrijf waarom? (10 punten)

Wat zijn de behaalde resultaten per doelstelling Indien van toepassing onderbouwd met onderzoeksresultaat en bronvermelding (5 punten)

Welke van de doelstellingen zijn wel/niet gerealiseerd en beschrijf waarom (20 punten)?

Creativiteit (25 punten) 

Omschrijving van de creativiteit die aan de grondslag ligt aan de keuze van sponsoring. Wat maakt de sponsorcase creatief gezien onderscheidend (10 punten)?

Omschrijving hoe de sponsorcases het afgelopen SponsorRing jaar (1 september 2017 t/m 31 augustus 2018) is geactiveerd (15 punten)?

Strategie (15 punten)

Omschrijving van de strategie die aan de grondslag ligt aan de keuze van sponsoring. (5 punten)

Waarom is de sponsoring strategisch relevant? (10 punten)

Integratie (10 punten)

Omschrijf of en zo ja hoe de sponsoring een geïntegreerd onderdeel is van het bedrijf. Zoom indien van toepassing in op overige activiteiten en pijlers van het bedrijf: de marcom mix, sales, interne activatie, arbeidscommunicatie en wat verder van toepassing is qua bewijsvoering integratie.

Middelenmix (10 punten)

Omschrijving van de middelen die zijn ingezet ten behoeve van de sponsorcase. Categoriseer de middelen in paid, owned en earned (5 punten).

Is er in de sponsorcasus gebruik gemaakt van technologie en/of data? Zo ja, omschrijf hoe en waarom? (5 punten)

Categorie Smart Budget

Indien je een sponsorcase inzend voor één van bovenstaande categorieën, dan ding je automatisch mee aan de Smart Budget SponsorRing want iedere inzending met een maximaal budget van € 100.000 kan voor deze prijs in aanmerking kan komen. Een prijs in deze categorie staat los van eventuele prijzen in andere categorieën. In het inschrijfformulier van de case kan worden aangemeld voor deze categorie.

Categorie Lang Lopende Sponsorships

Met betrekking tot de categorie Lang Lopende Sponsorships hanteert het bestuur de onderstaande criteriaDe case moet minimaal 10 jaar bestaan, waarbij de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2018 bepalend is voor de nominatie, en worden dus louter op de resultaten in deze vigerende jaren beoordeeld. Alle ingezonden cases die voldoen aan de criteria dingen dus automatisch mee voor deze prijs.

Daarnaast hecht het Bestuur van de SponsorRingen waarde aan de mate van creativiteit in zowel de strategie achter het sponsorschap, alsmede de activering er van. Daarbij wordt benadrukt dat creativiteit altijd tot effectiviteit dient te leiden.

De vakjury van deze categorie beoordeelt de cases die worden voorgedragen door andere vakjury’s, maar kan ook daar buiten nomineren. Indien je case is genomineerd dan ontvang je hierover bericht.

Sponsorpersonality van het Jaar

De SponsorRing voor ‘Sponsorpersonality van het Jaar’ gaat naar een persoon die zicht zichtbaar en positief heeft onderscheiden bij de ontwikkeling van het vak sponsoring, waarbij gekeken wordt naar:
a) het ambassadeurschap voor het vak
b) het leveren van een inhoudelijke bijdrage via onder andere publicaties en lezingen
c) het inspireren van anderen in het vak
d) het innoveren van de sponsorbranche
e) het bereiken van concrete resultaten

Zend je case in